Statut partii

 • Statut Unii Polityki Realnej jest głównym i podstawowym dokumentem regulującym organizację wewnętrzną, zadania i sposoby realizacji programu partii. Został uchwalony przez Konwent UPR i stanowi fundament bieżącego funkcjonowania partii.

  Statut Unii Polityki Realnej

  Spis treści: 

  • ROZDZIAŁ I: PARTIA I JEJ CELE 
  • ROZDZIAŁ II: CZŁONKOWIE 
  • ROZDZIAŁ III: WŁADZE CENTRALNE 
  • ROZDZIAŁ IV: KONWENT 
  • ROZDZIAŁ V: PREZES, WICEPREZES, PREZYDIUM UPR 
  • ROZDZIAŁ VI: RADA GŁÓWNA 
  • ROZDZIAŁ VII: SĄD NACZELNY 
  • ROZDZIAŁ VIII: CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA 
  • ROZDZIAŁ IX: OKRĘGI, ODDZIAŁY, KOŁA I SEKCJE 
  • ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  ROZDZIAŁ I: PARTIA I JEJ CELE 

  Art. 1. 
  Partia konserwatywno-liberalna o nazwie Unia Polityki Realnej, w skrócie UPR, jest zarejestrowaną partią polityczną. 

  Art. 2. 
  1. UPR działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mogąc utrzymywać kontakty z partiami zagranicznymi. 
  2. Dopuszczalne są działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące obywateli polskich. 

  Art. 3. 
  Siedzibą władz UPR jest miasto stołeczne Warszawa. 

  Art. 4. 
  1. Flagą UPR jest błękitny krzyż w białym obramowaniu na czarnym tle. 
  2. Władze krajowe UPR mogą używać flagi ze skośnym pasem pod krzyżem w barwach narodowych, a władze lokalne – w barwach regionu, względnie herbem umieszczonym w czwartym polu flagi. 

  Art. 5 
  Symbolem UPR jest umieszczona na białej tarczy czarna waga z mewą i diamentem na szalach. Na obwodzie tarczy umieszczone są słowa: Wolność – Własność – Sprawiedliwość, przedzielone krzyżami maltańskimi. 

  Art. 5a 
  Hymnem UPR jest wiersz Adama Asnyka “Miejmy Nadzieję”. 

  Art. 6 
  UPR dąży do: 
  1) odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej: praw i zasad moralnych, godności, honoru, prawdy i własności prywatnej, 
  2) odbudowy chrześcijańskich fundamentów moralnych, zwiększenia w tej dziedzinie roli Kościołów, zagwarantowania wolności sumienia i oddzielenia Kościoła od państwa, 
  3) zwiększenia odpowiedzialności i wolności obywateli, 
  4) trójpodziału i decentralizacji władz poprzez: 
  a) niezależność prawną i materialną sędziów, sądową kontrolę administracji i ustawodawstwa, nienaruszalność prawa cywilnego i umów prywatnych, decentralizacje systemu praw; 
  b) zwiększenie barier dla działalności ustawodawczej, zwiększenie roli legislacji lokalnej; 
  c) wzmocnienie aparatu wykonawczego we właściwym polu jego działalności; 
  5) samodzielności poszczególnych władz opartej o stabilne podstawy finansowe; 
  6) ustalenia racjonalnych i etycznych reguł prawnych chroniących środowisko naturalne; 
  7) oparcia działalności gospodarczej wyłącznie o własność prywatną; 
  8) zachowania apolityczności wojska; 
  9) decentralizacji, autonomizacji, reprywatyzacji i prywatyzacji nauki, szkolnictwa i kultury. 

  Art. 7. 
  Do wypełnienia powyższych celów UPR stosuje środki zgodne z prawem i etyką. 

  Art. 8 
  Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań oddalających od powyższych celów w nadziei, że przyniesie to korzyść w przyszłości. 

  Art. 9. 
  UPR będzie się starała: 
  1) przekształcić opinię publiczną w pożądanym kierunku za pomocą własnego przykładu oraz propagandy słownej, pisanej i wizualnej; 
  2) doradzać wszelkim osobom i instytucjom właściwe posunięcia; 
  3) gromadzić fundusze niezbędne do realizacji tych zamierzeń; 
  4) finansować przedsięwzięcia sprzyjające przemianom; 
  5) wchodzić do ciał ustawodawczych wszystkich szczebli; 
  6) obejmować stanowiska wykonawcze w samorządach; 
  7) obejmować stanowiska wykonawcze we władzach Rzeczypospolitej, jeśli Rada Główna uzna, że ich wykonywanie w aktualnym stanie praw nie koliduje z honorem i celami członka UPR. 

  ROZDZIAŁ II: CZŁONKOWIE 

  Art.10. 
  Członkowie UPR dzielą się na: 
  1) Członków Honorowych; 
  2) Członków Zwyczajnych; 
  3) Kandydatów. 

  Art.11. 
  1. Członkiem Honorowym jest osoba fizyczna, wybrana dożywotnio uchwałą Rady Głównej podjętą bezwzględną większością głosów lub posiadającą status Członka Honorowego w dniu wejścia w życie obecnego statutu. 
  2. Członkowie Honorowi nie płacą składek. 

  Art.12. 
  Członkiem Zwyczajnym jest pełnoletni obywatel RP, który: 
  a) swoją postawą poświadcza poparcie dla zasad i programu UPR, 
  b) swoją działalnością nie przynosi szkody dla UPR, w szczególności jej wizerunkowi, 
  c) zakończył staż kandydacki, 
  d) płaci składki. 

  Art. 13. 
  1. Kandydatem jest pełnoletni obywatel RP, który: 
  a) zadeklarował poparcie dla zasad i programu UPR, 
  b) opłacił składkę inicjalną w wysokości 1/12 składki Członka Zwyczajnego, pomnożonej razy liczbę miesięcy do końca roku, począwszy od miesiąca opłacenia składki, 
  c) nie jest członkiem innej partii. 
  2. Kandydat ma wszelkie prawa Członka Zwyczajnego – z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
  3. Staż kandydacki biegnie od dnia opłacenia składki i trwa 6 miesięcy. 
  4. Na wniosek Zarządu Oddziału, staż kandydacki może być skrócony przez Zarząd Okręgu do 3 miesięcy. 
  5. Po zakończeniu stażu Zarząd Okręgu podejmuje uchwałę zatwierdzającą przyjęcie kandydata w poczet Członków Zwyczajnych. 
  6. Z obowiązku odbycia stażu kandydackiego może zostać zwolniona osoba uchwałą Rady Głównej, jeśli ta uzna to za stosowne – w takiej sytuacji staje się ona Członkiem Zwyczajnym bez uchwały Zarządu Okręgu. 

  Art. 14. 
  1. Jeśli Kandydat nie zostanie zaakceptowany przez Zarząd Okręgu po zakończeniu stażu kandydackiego jego członkostwo w partii ustaje. 
  2. Kandydatowi służy odwołanie do Rady Głównej. 
  3. Rada Główna może także anulować uchwałę Zarządu Okręgu w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1. 

  Art. 15. 
  Członkostwo ustaje: 
  1) z chwilą śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania organizacji; 
  2) jeśli członek UPR zapisze się do innej partii; 
  3) wskutek zgłoszenia wystąpienia na piśmie; 
  4) jeśli członek UPR nie zostanie zaakceptowany po odbyciu stażu kandydackiego; 
  5) wskutek uchwały Rady Głównej podjętej zgodnie z art. 18 ust. 1.; 
  6) obligatoryjnie po upływie 1 miesiąca od zakończenia ostatniego okresu, za który wniesiono składkę. Na pisemny wniosek zainteresowanego Rada Główna może przywrócić osobie status Członka Zwyczajnego i uznać ciągłość członkostwa jeśli ten ureguluje zaległe składki a wniosek zostanie wniesiony w okresie 3 lat od dnia ustania członkostwa; 
  7) wskutek wykluczenia przez Sąd Naczelny uchwałą podjętą zgodnie z art. 67 – przy czym, gdy sprawa dotyczy Członka Sądu, jego głos nie jest brany pod uwagę. Wniosek o wykluczenie Członka Sądu może wnieść Prezes UPR, Prezydium UPR, Prezes Okręgu lub Rada Główna; 
  8) uchwałą Sądu Naczelnego w wypadku popełnienia przestępstwa pospolitego w oparciu o regulamin pracy Sądu. 

  Art. 16. 
  Uchwałami z art. 15 pkt 7 i 8 nie mogą zostać usunięci członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej 

  Art. 17. 
  Członek Honorowy może być swej godności pozbawiony wyłącznie po skazaniu go za przestępstwo hańbiące – jednomyślną decyzją Sądu Naczelnego na wniosek Rady Głównej. 

  Art. 18. 
  1. Rada Główna może anulować uchwałę Zarządu Okręgu o przyjęciu Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych jeżeli uzna iż nie spełnia on wymagań zawartych w art. 12 ust. 1. 
  2. Od uchwały Rady Głównej Kandydatowi przysługuje odwołanie do Sądu Naczelnego. Odwołanie to musi zostać poparte uchwałą Zarządu Okręgu. 

  Art. 19. 
  Rada Główna uchwałą może zawiesić w prawach członkowskich dowolnego Członka UPR z wyjątkiem członków Sądu Naczelnego, Centralnej Komisji Rewizyjnej – zawiadamiając o tym niezwłocznie Prezesa Sądu Naczelnego, który ma prawo unieważnić tę uchwałę; najdalej w ciągu miesiąca zawieszenie ustaje jeżeli Rada Główna nie skieruje do Sądu Naczelnego sprawy o wykluczenie Członka; Sąd Naczelny może ten okres przedłużyć do 3 miesięcy. 

  Art. 20. 
  Rada Główna może zawiesić Prezesa UPR uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, jeżeli działa on na szkodę UPR. Pozostałe przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio. 

  Art. 21. 
  Wysokość składek ustala Konwent. 

  Art. 22. 
  Składki centralne za kolejny rok muszą być opłacone jednorazowo do 31 grudnia roku go poprzedzającego. 

  Art. 23. 
  1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Skarbnik, na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego może rozłożyć płatność składki Centralnej na formę wpłat półrocznych lub kwartalnych. 
  2. Terminy wpłat poszczególnych rat ustala w tym przypadku Skarbnik. 

  Art. 24. 
  Sposób opłacania składek centralnych ustala Skarbnik UPR w porozumieniu z Centralną Komisją Rewizyjną. 

  Art. 25. 
  Zasady obiegu dokumentów oraz wydawania legitymacji ustala Sekretarz Generalny UPR. 

  Art. 26. 
  Rada Główna może większością bezwzględną statutowego składu uchwalić umorzenie lub zmniejszenie składek dla pewnych kategorii członków. Zmniejszenie lub umorzenie może być połączone z ograniczeniem praw członków, których składki zmniejszono lub umorzono. Ograniczenia obowiązują jedynie w okresach, za które składek nie opłacono lub opłacono w wysokości obniżonej. 

  Art. 27. 
  Członek Zwyczajny ma prawo udziału w Konwencie. Jeżeli UPR liczy ponad 499 Członków Zwyczajnych, prawo to będzie wykonywane przez Delegatów. 

  Art. 28. 
  1. System wyboru delegatów ustala Rada Główna. 
  2. Nie może on w zasadniczy sposób odbiegać od systemu przyjętego przed poprzednim Konwentem. 
  3. Liczba delegatów z poszczególnych Okręgów jest proporcjonalna do średniego stanu liczbowego za okres opisany w art. 29 pkt 1 i 2. Liczbę tę podaje Skarbnik UPR na podstawie sumy wpłat składek za ten okres, a w przypadku Oddziałów – Skarbnik Okręgu. Podstawę stanowi stan na koniec miesiąca poprzedzającego ogłoszenie terminu konwentu przez Prezesa UPR. 

  Art. 29. 
  W przypadku gdy termin Konwentu został ogłoszony: 
  1) do dn. 30 czerwca danego roku – do wyliczenia średniej ilości członków okręgu zalicza się oprócz wpłat z danego roku wpłaty za całe poprzednie kalendarzowe dwa lata; 
  2) po dn. 30 czerwca danego roku – do wyliczenia średniej ilości członków okręgu zalicza się oprócz wpłat z danego roku wpłaty za jeden poprzedni kalendarzowy rok. 

  Art. 30. 
  1. Funkcje we władzach UPR mogą pełnić wyłącznie członkowie. 
  2. W razie utraty członkostwa, a następnie przywrócenie go na mocy art. 15 pkt 6 zdanie drugie funkcja nie jest przywracana. 

  ROZDZIAŁ III: WŁADZE CENTRALNE 

  Art. 31. 
  Władzami UPR są: 
  1) Konwent; 
  2) Prezes UPR; 
  3) Prezydium UPR; 
  4) Rada Główna; 
  5) Sąd Naczelny; 
  6) Centralna Komisja Rewizyjna. 

  Art. 32. 
  (skreślony) 

  Art. 33. 
  Nie można łączyć stanowisk w Sądzie Naczelnym i Centralnej Komisji Rewizyjnej z żadnymi innymi stanowiskami w partii. 

  Art. 34. 
  1. Regulamin pracy Rady Głównej oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej uchwala Konwent – i wchodzi on w życie po zatwierdzeniu przez Sąd Naczelny. 
  2. Regulamin Pracy Prezydium UPR uchwala Prezes, musi on zostać zatwierdzony przez Radę Główną oraz Sąd Naczelny. 
  3. Regulamin pracy Sądu Naczelnego nadaje Prezes Sądu. 

  Art. 35. 
  1. Kadencja wszystkich Władz Partii kończy się z chwilą wyboru nowych na Konwencie Zwykłym lub Nadzwyczajnym. 
  2. Jeśli Konwent nie wybierze Członków jakiejś Władzy, ich kadencja przedłuża się do następnego Konwentu. 

  Art. 36. 
  1. W przypadku zawieszenia członka pełniącego statutowe funkcję centralne Prezes UPR wskazuję osobę pełniącą te obowiązki. 
  2. Jeżeli członek ten pełnił funkcję w okręgu lub oddziale osobę pełniącą jego obowiązki wskazuje odpowiednio Zarząd Okręgu lub Oddziału. 
  3. Jeżeli osobą zawieszoną jest Prezes UPR osobę pełniącą jego obowiązki wskazuje Rada Główna. 

  Art. 37. 
  1. Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, kworum dla ciał kolegialnych wynosi 3 osoby. 
  2. W przypadku gdy ciało kolegialne liczy mniej niż 3 osoby, kworum może zostać obniżone przez Prezesa Sądu Naczelnego. 
  3. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały ciał kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów. 
  4. Posiedzenia ciał kolegialnych mogą odbywać za pomocą środków umożliwiających komunikacje na odległość, jeśli możliwość taką przewiduje Regulamin pracy tego ciała. 

  Art. 37a. 
  1. O ile statut nie stanowi inaczej, termin wywiązania się ze statutowych zadań wynosi 14 dni. 
  2. W przypadku niedopełnienia terminów o których mowa w ust. 1, absolutorium udziela się większością 2/3 głosów. 
  3. W pozostałych przypadkach absolutorium udziela się zwykłą większością głosów. 
  4. Osoba, która nie otrzyma absolutorium nie może pełnić danej funkcji w następnej kadencji. 

  ROZDZIAŁ IV: KONWENT 

  Art. 38. 
  Konwent może się odbyć w trybie Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym. 

  Art. 39. 
  Konwent Zwyczajny i Nadzwyczajny ma prawo: 
  1) zobowiązywania Prezesa i Rady Głównej do podejmowania konkretnych czynności; 
  2) zmiany Statutu większością 3/5 głosów. Każdy projekt zmiany w statucie musi być podany do powszechnej wiadomości członków partii co najmniej na 45 dni przed terminem Konwentu Zwyczajnego lub 25 dni przed terminem Konwentu Nadzwyczajnego; 
  3) ustalania wysokości składek od Członków Zwyczajnych i Kandydatów; 
  4) wyboru 7 członków Sądu Naczelnego; 
  5) wyboru 10 członków Rady Głównej; 
  6) wyboru 3 członków Komisji Rewizyjnej; 
  7) wyboru Prezesa UPR; 
  8) do podejmowania innych czynności przewidzianych Statutem. 

  Art. 40. 
  Konwent Zwyczajny odbywa się 60 dni przed upływem dwóch lat od daty ostatniego Konwentu Zwyczajnego lub w ciągu 45 dni po tej dacie jeżeli nie było możliwym zebranie się Konwentu we właściwym terminie lub termin ten zostanie ze względu na dobro partii uznany przez Prezesa UPR za właściwszy. 

  Art. 41. 
  1. Data, godzina i miejsce Konwentu Zwyczajnego muszą zostać podane przez zwołującego do powszechnej wiadomości członków partii nie później niż na 30 dni przed terminem Konwentu. 
  2. W przypadku Konwentu Nadzwyczajnego termin ten ulega skróceniu do 15 dni. 

  Art. 42. 
  Konwent Zwyczajny zwołuje Prezes UPR, jeśli jest to niemożliwe bądź Prezes nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków Konwent Zwyczajny zwołuje Prezes Sądu Naczelnego. 

  Art. 43. 
  Konwent Nadzwyczajny musi zostać zwołany w terminie wskazanym lub bliskim wskazanego we wniosku przez Prezesa UPR lub jeżeli zachodzą przesłanki z art. 42 Prezesa Sądu Naczelnego na wniosek: 
  1) Prezydium UPR 
  2) Rady Głównej 
  3) Centralnej Komisji Rewizyjnej 
  4) 1/3 Prezesów oddziałów UPR 
  5) 10% Członków Zwyczajnych partii 

  Art. 44. 
  Na posiedzeniach Konwentu Zwyczajnego odbyć się musi: 
  1) otwarcie – dokonywane przez zwołującego; 
  2) sprawozdanie Prezesa UPR; 
  3) sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej; 
  4) dyskusja nad absolutorium dla członków Prezydium UPR zaczynając od Prezesa; 
  5) głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Prezydium UPR zaczynając od Prezesa; 
  6) dyskusja nad absolutorium dla członków Rady Głównej; 
  7) głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Rady Głównej; 
  8) wybór władz centralnych. 

  ROZDZIAŁ V: PREZES, WICEPREZES, PREZYDIUM UPR 

  Art. 45. 
  Prezes reprezentuje UPR na zewnątrz i wykonuje wszelkie niezbędne czynności przewidziane Statutem i Programem UPR, a nie wchodzące w zakres kompetencji innych Władz. W razie czasowej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Prezesa jego kompetencje przejmują kolejno I i II Wiceprezes lub Wiceprezes wskazany przez Prezesa. 

  Art. 46. 
  Prezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik oraz Wiceprezesi tworzą Prezydium UPR. 

  Art. 47. 
  1. W przeciągu 14 dni po wyborze przez Konwent Prezes powołuj członków Prezydium UPR: I i II Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. 
  2. Ma on też prawo odwoływania i mianowania członków Prezydium. 

  Art. 48. 
  1. Wszelkie ważniejsze decyzje polityczne Prezes winien skonsultować z członkami Prezydium UPR. 
  2. Na żądanie każdego z członków Prezydium UPR musi odbyć się posiedzenie Prezydium, które ostatecznie rozstrzyga kwestię. 
  3. Tylko członkowie Prezydium mają prawo wypowiadać się w imieniu całej UPR. 

  Art. 49. 
  Prezes UPR odpowiada przed Radą Główną za działalność Prezydium. 

  Art. 50. 
  Prawo podpisywania dokumentów finansowych do wysokości ustalonej przez Komisję Rewizyjną ma każdy z Członków Prezydium, do wysokości ustalonej przez Radę Główną – Prezes, Wiceprezes i Skarbnik; powyżej tej sumy do ważności transakcji potrzebne są podpisy trzech członków Prezydium w tym Prezesa lub Wiceprezesów i Skarbnika. 

  Art. 51. 
  Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą pełnić funkcji w Prezydium UPR podczas następnej kadencji. 

  Art. 52. 
  Prezes UPR ma prawo ustanawiania Odznaki Honorowej dla sponsorów, osób opłacających składki w wysokości przewyższającej składki ustalone przez Konwent, a także dla osób, które w sposób znaczący przysłużyły się dla działalności UPR bądź szerzonej przez nią idei. 

  ROZDZIAŁ VI: RADA GŁÓWNA 

  Art. 53. 
  1. W skład Rady Głównej wchodzi 10 członków wybranych przez Konwent oraz Członkowie Prezydium. 
  2. Prezes zostaje przewodniczącym Rady. 
  3. W obradach Rady brać może udział bez prawa głosu głosu Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej. 

  Art. 53a. 
  1. W przypadku wystąpienia wakatu w Radzie Głównej, Rada Główna uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów może dokooptować nowych członków Rady Głównej. 
  2. Liczba uzupełnionych w ten sposób wakatów nie może przekroczyć połowy liczby członków Rady Głównej wybranych przez Konwent. 

  Art. 54. 
  1. Radę Główną zwołuje Prezes UPR, ogłaszając to, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem jej odbycia. 
  2. Prezes jest też zobowiązany do zwoływania Rady Głównej nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

  Art. 55. 
  W sprawach szczególnej wagi Rada Główna może z własnej inicjatywy podjętej bezwzględną większością głosów – lub wskutek zobowiązania przez Konwent lub na wniosek 1/2 Prezesów Okręgów – obradować w składzie poszerzonym o Prezesów Okręgów, którzy posiadają wtedy prawo głosu. 

  Art. 56. 
  Rada Główna pomaga Prezesowi UPR, kontroluje jego działalność, decyduje o sprawach finansowych i czynnościach o ważnym znaczeniu dla UPR, w szczególności: 
  1) zatwierdza program partii; 
  2) zatwierdza Prezydium UPR; 
  3) decyduje o starcie w wyborach oraz o zawieraniu koalicji wyborczych; 
  4) zawiesza Prezesa; 
  5) zwalnia ze stażu kandydackiego; 
  6) daruje lub zmienia termin opłacenia składek; 
  7) wyznacza dla czynności prawnych obejmujących rozporządzanie majątkiem limit finansowy; 
  8) postanawia o nabyciu i rozporządzaniu nieruchomością; 
  9) przyznaje status Członka Honorowego; 
  10) rozpatruje odwołania od uchwały Zarządu Okręgu o odmowie przyjęcia Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych; 
  11) postanawia w sprawie porozumienia z innymi organizacjami; 
  12) decyduje o zobowiązaniach o charakterze politycznym; 
  13) ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez UPR w wyborach – poza wyborami samorządowymi; 
  14) zobowiązuje Prezesa do zwołania Konwentu Nadzwyczajnego. 

  Art. 57. 
  W przypadkach opisanych w art. 56 pkt 1, 3, 9 oraz 12 wymagana uchwała podjęta bezwzględną większością głosów. 

  Art. 58. 
  Rada Główna może powołać Prezesa UPR uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, jeżeli uzna iż wybór nowego Prezesa będzie leżał w interesie Partii lub uzna iż Prezes nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji. 

  Art. 59. 
  1. Rada Główna bezwzględną większością głosów może zezwolić członkowi UPR na wstąpienie do innej partii bez konsekwencji wynikających z Art. 15 pkt 2) 
  2. Rada Główna bezwzględną większością głosów może zezwolić członkowi innej partii na wstąpienie do UPR. 

  Art. 60. 
  Jeśli zawierane sojusze z innymi partiami lub organizacjami prowadzą do powstania jakichś wspólnych organów Rada Główna powołuje przedstawicieli do tych organów. 

  Art. 61. 
  Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą pełnić funkcji w Radzie Głównej podczas następnej kadencji. 

  ROZDZIAŁ VII: SĄD NACZELNY 

  Art. 62. 
  Sąd Naczelny składa się z 7 Sędziów. Sędziowie wybierają spośród siebie Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu. Wiceprezes Sądu zastępuje Prezesa Sądu na jego życzenie, bądź gdy ten nie wywiązuje się z obowiązków z jakiejkolwiek przyczyny. 

  Art. 63. 
  1. Od każdej uchwały Sądu Naczelnego przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym przez Regulamin pracy Sądu Naczelnego. 
  2. Odwołania muszą być rozpatrywane w składzie sędziowskim pełnym lub większym niż skład, który wydał zaskarżoną uchwałę. 

  Art. 64. 
  Posiedzenie Sądu zwołuje Prezes Sądu Naczelnego co najmniej raz na kwartał – chyba, że nie ma żadnej sprawy do rozpatrzenia. 

  Art. 65. 
  Sąd Naczelny ma prawo zawieszać Członków Władz każdego szczebla poza Członkami Centralnej Komisji Rewizyjnej za odmowę udostępnienia dokumentów UPR i materiałów związanych z prowadzonymi sprawami. 

  Art. 66. 
  Sąd Naczelny ma obowiązek: 
  1) rozstrzygać zagadnienia zgodności Regulaminów i Programów ze Statutem oraz działań przyszłych i przeszłych poszczególnych Członków i Władz UPR ze Statutem, Programem i Regulaminami; 
  2) mianować każdorazowo Członków Sądu Koleżeńskiego lub Honorowego w celu wydania decyzji – jeśli wystąpi o to którykolwiek z Członków; 
  3) opracować regulamin działania tych Sądów, wzorcowy statut Okręgów oraz wzorcowy Statut dla Oddziałów; 
  4) w razie powstania vacatu mianować bezzwłocznie Członka Komisji Rewizyjnej; 
  5) wybrać ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Naczelnego UPR. 

  Art. 67. 
  1. Sąd Naczelny może usunąć Członka UPR uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w składzie sędziowskim liczącym minimum 4 Sędziów. 
  2. Odwołanie rozpatrywane jest przez skład minimum 5 Sędziów i Prezesa Sądu, który przewodniczy rozprawie. 
  3. Jeżeli sprawa dotyczy Sędziego nie może zostać on wyznaczonym do składu orzekającego a w wypadku odwołania jego głos nie jest brany pod uwagę. 
  4. W przypadku uchybień mniejszej wagi Sąd Naczelny może orzec karę upomnienia lub nagany. Do orzekania wskazanych kar ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

  Art. 68. 
  W przypadku niemożności sprawowania swojej funkcji przez Sędziego lub w przypadku vacatu na stanowisku sędziego wyboru nowego sędziego dokonuję Rada Główna większością 2/3 głosów, wybór ten musi zostać zatwierdzony przez uchwałę SN. 

  Art. 69. 
  Wszelkie błędy i niedociągnięcia formalne, które nie zostały zgłoszone do Sądu Naczelnego w terminie 2 lat od ich wystąpienia ulegają przedawnieniu i zostają uznane za poprawne. 

  ROZDZIAŁ VIII: CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA 

  Art. 70. 
  Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Konwent. Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej niezwłocznie wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

  Art. 71. 
  Centralna Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki i finansów UPR. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie materiały UPR o dowolnej porze. 

  Art. 72. 
  Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo natychmiastowego zawieszania w czynnościach członków wszelkich Władz z wyjątkiem Sądu Naczelnego za odmowę udostępnienia materiałów. 

  Art. 73. 
  Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania z wnioskami o udzielenie – lub nie – absolutorium odnośnie ustępujących władz UPR różnych szczebli bezpośrednio do organów władz nadrzędnych. 

  Art. 74. 
  Centralna Komisja Rewizyjna może występować do wszystkich Władz UPR z wnioskami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu organów Partii. 

  ROZDZIAŁ IX: OKRĘGI, ODDZIAŁY, KOŁA I SEKCJE 

  Art. 75. 
  1. Podstawowym ogniwem pracy w UPR jest oddział, działający na terenie powiatu lub kilku powiatów. 
  2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane uchwałą Zarządu Okręgu. 
  3. Władze Oddziału reprezentują UPR na obszarze działania oddziału i sprawują kontrolę nad Kołami. 
  4. Zarząd Oddziału ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez UPR w wyborach samorządowych oraz zawiera koalicje wyborcze z uwzględnieniem podjętych w tym względzie uchwał Rady Głównej. 

  Art. 75a. 
  1. Jeśli liczba członków w oddziale spadnie poniżej 3 osób, oddział ulega samorozwiązaniu, chyba, że oznaczałoby to likwidację ostatniego oddziału w okręgu. 
  2. Zarząd Okręgu w ciągu 14 dni podejmuje uchwałę przyporządkowującą członków i powiaty do innych oddziałów. 

  Art. 76. 
  1. Każdy członek UPR mieszkający na terenie RP musi należeć do oddziału, należąc jednocześnie do okręgu, do którego należy oddział. 
  2. Członkowie kół należą jednocześnie do oddziałów, do których należą koła. 
  3. Członkowie mieszkający poza granicami należą do nieformalnych struktur zgrupowani wg. potrzeb i możliwości. 
  4. Członkowie mieszkając za granicą nie mają prawa wyboru delegatów. 

  Art. 77. 
  1. Koła są pomocniczymi ogniwami działalności partyjnej. 
  2. Koła są tworzone i rozwiązywane uchwałą Zarządu Oddziału. 
  3. Mogą obejmować obszar jednej lub kilku gmin, dzielnicy miasta obejmującej okręg wyborczy lub działać w określonym środowisku. 
  4. W nowo tworzonych Kołach w razie braku czynnych praw wyborczych członków koła mianowania dokonuje Prezes Oddziału. 
  5. Jeśli liczba członków w kole spadnie poniżej 3 osób, koło ulega samorozwiązaniu. 

  Art. 78. 
  1. Okręgi UPR działają na terenie województw III Rzeczypospolitej i prowadzą własną gospodarkę finansową w zakresie pobierania składek, przyjmowania darowizn i zapisów oraz rozliczeń gotówkowych. 
  2. Podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania finansowe okręg może jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia przez Skarbnika UPR na zasadach i do wysokości przez niego określonej. 

  Art. 79. 
  Władzami Okręgu są: Konwent Okręgu, Prezes Okręgu, Zarząd Okręgu i Okręgowa Komisja Rewizyjna. 

  Art. 80. 
  1. Konwent Okręgu zwoływany jest nie rzadziej, niż raz na dwa lata przez Prezesa Okręgu. 
  2. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie UPR z danego Okręgu. 
  3. Ponadto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 Członków Zwyczajnych Okręgu, Prezes Okręgu zwołuje Konwent Okręgu w terminie 6 tygodni. 

  Art. 81. 
  1. Konwent Okręgu wybiera Prezesa Okręgu, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, ustala składkę okręgową, podejmuje uchwały w sprawach lokalnych i udziela absolutorium Prezesowi Okręgu. 
  2. Nieudzielenie absolutorium skutkuje utratą stanowiska przez Prezesa Okręgu. 

  Art. 81a. 
  W przypadku, gdy okręg liczy mniej niż 50 członków zwyczajnych Prezesa Okręgu powołuje i odwołuje Prezes UPR. Tak powołany Prezes Okręgu zwołuje Konwent Okręgu terminie dwóch miesięcy od powołania. 

  Art. 82. 
  Zarząd Okręgu składa się z Prezesa Okręgu wybranego przez Konwent Okręgu oraz członków w tym: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Okręgu. 

  Art. 83. 
  1. Jeśli Prezes Okręgu nie zwoła Konwentu Okręgu w trybie określonym w art. 80 Prezes UPR bezzwłocznie odwoła go ze stanowiska i zwoła Konwent Okręgu w terminie 6 tygodni. 
  2. Do czasu wyboru nowego Prezesa Okręgu jego obowiązki pełnił będzie wybrany przez Zarząd Okręgu jeden z członków Zarządu. 

  Art. 84. 
  Zarząd Okręgu zatwierdza wydatki bieżące w sposób określony przez Centralną Komisję Rewizyjną UPR. 

  Art. 85. 
  Nazwy Okręgów odpowiadają nazwom województw III RP, nazwy Oddziałów i Kół w miarę możności nazwom powiatu lub gminy w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania tych Władz. 

  Art. 86. 
  1. Oddział może prowadzić własną gospodarkę finansową jedynie w zakresie pobierania składek, przyjmowania darowizn i zapisów oraz rozliczeń gotówkowych. 
  2. Statut Oddziału musi przy tym jasno wskazywać na osoby odpowiedzialne materialnie. 
  3. Oddział nie może podpisywać umów i zaciągać zobowiązań finansowych. 

  Art. 87. 
  Na wniosek Prezesa UPR, Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Naczelnego Rada Główna może zawiesić poszczególne jego Władze. 

  Art. 88. 
  W przypadku rozwiązania Oddziału Prezes Okręgu UPR musi jednocześnie wskazać przyporządkowania Kół i Członków innym Oddziałom. 

  Art. 89. 
  W przypadku zawieszenia Władz Okręgu lub Oddziału Rada Główna lub Zarząd Okręgu niezwłocznie zwołuje Konwent Okręgu lub Oddziału. 

  Art. 90. 
  1. W przypadku zawieszenia Władz Okręgu Rada Główna ma prawo udzielić ustępującym członkom Władz absolutorium. 
  2. Po stwierdzeniu przez Centralną Komisję Rewizyjną nieprawidłowości w działalności finansowej Okręgu – a szczególnie w razie stwierdzenia nadużyć finansowych, naruszenia postanowień Statutu UPR lub Statutu Okręgu dotyczących zasad działalności finansowej – Członkowie Zarządu Okręgu odpowiadają osobiście za zobowiązania Okręgu.

  Art. 91. 
  1. W przypadku rozwiązania Oddziału lub ich Władz Zarząd Okręgu ma prawo udzielić ustępującym członkom Władz absolutorium. 
  2. Po stwierdzeniu przez Okręgową Komisję Rewizyjną nieprawidłowości w działalności finansowej Oddziału – a szczególnie w razie stwierdzenia nadużyć finansowych, naruszenia postanowień Statutu UPR lub Oddziału dotyczących zasad działalności finansowej – Członkowie Zarządu Oddziału odpowiadają osobiście za zobowiązania Oddziału. 

  Art. 92. 
  1. Okręgi i Oddziały uchwalają własne składki. 
  2. Sposób opłacania składek okręgowych ustala Skarbnik Okręgu, a oddziałowych – Skarbnik Oddziału. 

  Art. 93. 
  Postanowienia z tego rozdziału odnoszą się – z niezbędnymi zmianami – do Kół. 

  Art. 94. 
  Młodzieżówka partyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez Sekretarza Generalnego. 

  ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  Art. 95. 
  Przedawnienie, o którym mowa w art. 69 dla spraw sprzed wejścia w życie niniejszego statutu upływa 31 grudnia 2012. 

  Art. 96. 
  Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

  po uwzględnieniu poprawek uchwalonych na Konwencie UPR 22 lipca 2014