Deklaracja ideowa

Nasze zasady – deklaracja ideowa Unii Polityki Realnej

 

Fundamentem myślenia UPR jest dbałość o dobro Ojczyzny i Narodu. Pragniemy wrócić do wartości, które niegdyś stanowiły podstawę Europy. Wierzymy, iż tylko poprzez powrót do korzeni, takich jak: prawo rzymskie, etyka chrześcijańska i filozofia grecka, zapewnimy wszystkim Polakom godną przyszłość. Chcąc uratować wszystko to, co nam drogie, ukuliśmy niniejsze postulaty — stanowią one podsumowanie naszych społecznych dążeń oraz aspiracji:

Cywilizacja

Dążyć będziemy do odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej: rządów prawa, zasad moralnych, godności, honoru, prawdy, wolności, swobody wypowiedzi, własności prywatnej oraz odpowiedzialności. Zwiększeniu odpowiedzialności obywatela towarzyszyć musi zwiększenie swobody zrzeszania się, zapewnienie tajemnicy korespondencji, a także łączności, swobody ruchu ludzi, przedmiotów i kapitałów, swobody zawierania transakcji i umów o pracę, zwiększenie bezpieczeństwa osobistego oraz wpływu  na władzę. Życie podlega ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie ma zgody na cywilizację śmierci i jej wykwity, czyli legalną aborcję i eutanazję.

Kultura

Sztuka według rozumienia cywilizacji łacińskiej jest wykładnią i wyrazem estetyki, dążenia do piękna. Nie powinna polegać na szokowaniu, na wulgaryzacji oraz opluwaniu wartości, lecz na refleksji, na dążeniu do doskonałości. Duchowy i materialny dorobek społeczeństwa powinien sięgać nieba, a nigdy rynsztoku. Człowiek powinien równać w górę, a nie w dół. Każda kolejna generacja Polaków powinna starać się być lepsza niż ta poprzednia, powinna dołożyć swoją cegiełkę do spuścizny poprzedników. Z całą stanowczością trzeba przeciwstawić się antykulturze, zdziczeniu i barbaryzacji. Tam, gdzie promowane są antywartości, tam chcemy promować przyzwoitość, piękno, dobro i sprawiedliwość.

W dobie triumfu antykultury, nihilizmu, zwątpienia, chcemy powrotu do wysokich standardów moralnych i społecznych. Stąd też będziemy pamiętać, że źródła naszej kultury mają charakter narodowy oraz chrześcijański. Bez wątpienia gruntem naszej cywilizacji od wieków były wartości wynikające z Dekalogu. Zachowanie tych fundamentów moralnych uważamy za sprawę podstawową.

Władza w państwie

Władze powinny zostać zdecentralizowane i zorganizowane tak, by się wzajemnie kontrolowały i ograniczały. Sprawujący władzę muszą podlegać obywatelskiej kontroli. Będziemy przeciwstawiać się tendencjom autokratycznym poprzez ścisły trójpodział władzy i zakaz łączenia stanowisk.

Członkowie władz ustawodawczych powinni mieć zapewnioną nietykalność. Uprawnienia i samodzielność samorządu winny zostać zwiększone. Władza wykonawcza i ustawodawcza muszą funkcjonować w zgodnej symbiozie. Pragniemy wprowadzać stabilne, proste i zrozumiałe dla każdego obywatela prawo.

Aparat wykonawczy powinien mieć adekwatne narzędzia do skutecznej egzekucji prawa, lecz jednocześnie nie może wykraczać poza swoje uprawnienia ani działać w sposób sprzeczny z prawem i bezkarnie.

Obrona rodziny.

Dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka potrzebne są naturalne wzorce: męskie i żeńskie. Dlatego też małżeństwo jest związkiem mężczyzny z kobietą. Związki w jakiejkolwiek innej formie nie mogą być zalegalizowane. Rodzina powinna korzystać z autonomii i być niezależna od wpływu władzy państwowej, która w szczególności nie może, tak jak w państwach skandynawskich, zabierać dzieci rodzicom z innej przyczyny niż dopuszczenie się przestępstwa. Rodzice mają pełne prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i za pomocą takich środków, jakie uznają za skuteczne.

Finanse państwa

Nie ma zgody na wzrost długu publicznego, na marnotrawstwo publicznych pieniędzy, na zadłużanie kraju oraz przyszłych pokoleń. Efektywność władz wiąże się z kontrolą wydatków państwowych. Budżety winny być zrównoważone,  opierać się całkowicie na podatkach.  Zaciąganie pożyczek powinno być ograniczone do sytuacji wyjątkowych.

Władze lokalne, samorządy muszą mieć zagwarantowane wpływy z podatków lub prawo nakładania własnych. Podatki muszą dawać tym, którzy je płacą, wpływ na ich wykorzystywanie. W prawidłowo funkcjonującym państwie obywatelom przysługuje możliwość kontroli wydatków państwowych.

Wolność ekonomiczna

Działalność gospodarcza winna być prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji oraz o niskie i proste podatki. Niedochodowa działalność państwa może być prowadzona wyłącznie przez samodzielne agencje z ustalonym przez legislaturę budżetem. Emisja pieniądza winna być kontrolowana przez niezależną od rządu radę gospodarczą. Wszelkie przepisy regulujące cła, subsydia i dotacje winny być znacznie ograniczone. Wprowadzenie nowych możliwe będzie wyłącznie w drodze ustawy. Obrót i gospodarka ziemią winny zależeć wyłącznie od władz lokalnych. Zakaz działalności gospodarczej wynikać może jedynie z powodu szkodliwości dla jej otoczenia.

Wojsko i policja

Wojsko musi być zdolne do obrony państwa i jego porządku konstytucyjnego. Opowiadamy się za wzmocnieniem armii, jej zasadniczą profesjonalizacją oraz modernizacją wedle najnowszych strategii militarnych. Za najwłaściwsze rozwiązanie uważamy ochotniczą armię zawodową. Szkolenia powinny być krótkie i intensywne. Będziemy rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej i dobrowolne programy szkoleniowe, takie jak Legia Akademicka.

Obrona prawa własności.

Pomimo iż własność prywatna stanowi wartość konstytucyjną, jej obrona przez obecne państwo ma wyłącznie charakter pozorny. I tak zwykły człowiek nie może nawet wyciąć drzewka na swojej działce bez zgody urzędnika, drobne kradzieże nie są traktowane poważnie przez policję, a nielegalni lokatorzy często śmieją się w twarz prawowitym właścicielom. Stąd też prawo własności musi być fundamentalne oraz nie może podlegać bezzasadnym ograniczeniom.

Obrona wolności ekonomicznej i zdecydowane ograniczenie programów socjalnych.

Obecnie panująca swobodna wymiana towarów jest tylko pozorna, gdyż każdą branżę gospodarki regulują tysiące stron różnorakich przepisów. I do tej sytuacji doskonale wpasowały się międzynarodowe koncerny, które zdominowały globalny rynek. My natomiast nie reprezentujemy interesów wielkich podmiotów ekonomicznych, a wręcz przeciwnie. Naszym zasadniczym celem jest całkowita swoboda gospodarcza dla zwykłego człowieka, dla zwykłego Polaka i jego rodziny. Ostrze fiskalizmu państwa powinno być skierowane przeciw wielkim firmom, które płacą symboliczne bądź żadne podatki. Uprzywilejowanie międzynarodowych koncernów stanowi wynik kształtu prawa podatkowego, pełnego preferencyjnych mechanizmów, których małe, polskie firmy nie mogą stosować. Nie chcemy kapitalizmu korporacyjnego, tylko kapitalizm podwórkowy, gdzie każdy może wyjść na ulicę i handlować wedle swojego uznania.

Najpiękniejszą cechą naszej cywilizacji było to, że każdy był kowalem swojego losu i mógł bez skrępowania cieszyć się owocami swojej pracy. Poprzez utworzenie modelu państwa opiekuńczego zdeprawowano całe rzesze ludzi, którzy przestali odczuwać potrzebę pracy i zostali kastą niewolnicza, tyle że podporządkowaną pod aparat państwa. Zanikła również sprawiedliwość, gdyż zrównano tych, którzy ciężko pracują, z tymi, którzy najbardziej cenią sobie nieróbstwo. Zdecydowanie obniżyła się dynamika wzrostu ekonomicznego w Europie, gdyż rzeczywistość zdominowali ci, którzy wyciągają rękę po różnorakie programy socjalne.

Obrona edukacji klasycznej.

Jedną z zasadniczych przyczyn obecnego upadku Europy jest upowszechnienie prądów antypedagogicznych. Obecnie uczniowie bez wiedzy mają być równi nauczycielom z wiedzą, czyli wzgardzono klasyczną relacją mistrz-uczeń. Porzucono hierarchię, autorytet, reżim i dyscyplinę szkolną na rzecz sytuacji, w której to pedagog nie może zastosować żadnej realnej sankcji wobec krnąbrnego ucznia. Zamiast przekazywać konkretną wiedzę w myśl kanonów przyjętych od wieków, zaczęto seksualizować młodzież oraz indoktrynować ją w duchu egalitaryzmu i politycznej poprawności. Postawimy duży nacisk na odbudowę edukacji zawodowej oraz zagwarantujemy chętnym rodzicom prawo do edukacji domowej swoich pociech. Wyższe uczelnie winny być autonomiczne, a całe szkolnictwo zdecentralizowane i docelowo, podobnie jak radio oraz telewizja, sprywatyzowane. Państwo nie może subsydiować kultury. Działalność naukowa i kulturalna nie powinna być ograniczana. Zdecydowanie większą rolę powinna odgrywać dobrowolna edukacja domowa.

Obrona wolności słowa.

Pewnym paradoksem elit lewicowo-liberalnych jest to, iż głoszą oni swobodę wypowiedzi, jednak jedynie tylko dla tych, którzy głoszą takie same poglądy jak oni. Gdy natomiast ktoś się z nimi nie zgadza, zarzucają mu propagowanie mowy nienawiści, propagowanie domniemanego faszyzmu. Z jednej strony usta naszych oponentów pełne są frazesów o swobodach, a z drugiej strony marzy im się uciszenie, penalizacja działalności wszystkich tych, którzy posiadają swoje własne, lecz odrębne, zdanie na dany temat. Nie ma wśród nas żadnej zgody na polityczną poprawność.

Pragniemy nieskrępowanej możliwości wyrażania swojej opinii, ale również ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa. Sprzeciwiamy się cenzurze prewencyjnej nakładanej na obywateli. Popieramy cenzurę represyjną w sytuacjach wyjątkowych, takich jak ujawnianie tajemnic państwowych, publiczne szerzenie nieobyczajnych treści czy fałszywych informacji.  Państwo funkcjonuje dla obywateli – nigdy natomiast na odwrót. Uważamy, że państwo nie powinno ingerować w prywatną sferę osobistą każdego obywatela bez jego zgody i przyzwolenia.

Prawo

Sędziowie muszą być całkowicie niezależni materialnie i prawnie. Przedstawiciele władzy sądowniczej muszą mieć prawo wstrzymania natychmiast wszelkiej działalności władz niezgodnej z prawem – i wydawania w tym celu poleceń policji. Sądownictwo powinno być powszechne i jednolite, bez wydzielania specjalnych trybunałów. Prawo cywilne i umowy prywatne powinny być traktowane jako nienaruszalne. Kara śmierci za zabójstwa z winy umyślnej oraz zbrodnię zdrady stanu powinna zostać przywrócona

Państwo

Państwo polskie powinno ograniczyć się do minimalnej interwencji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dążymy do budowy państwa silnego, lecz nie wszechwładnego. Ma ono realizować skutecznie swoje podstawowe obowiązki, związane przede wszystkim z realizacją sprawiedliwego prawa, dbaniem o bezpieczeństwo oraz ochronę życia i własności swoich obywateli. Rolą aparatu urzędniczego jest służenie obywatelom. W imię solidaryzmu narodowego potrzebujemy zgodnej współpracy różnych klas i warstw społecznych.